Mandarin(P): jiǎ, jià, xiá
Mandarin(Z): ㄐㄧㄚˇ, ㄐㄧㄚˋ, ㄒㄧㄚˊ
Korean(Eum): 가 [ga]
Korean(H/E): 거짓 가
Japanese(On): か, け [ka, ke]
Japanese(Kun): かり [kari]
Cantonese: gaa2, gaa3
Vietnamese: giả
Hist. Tang: gǎ
------------------------------------------------------------
Definition: falsehood, deception; vacation
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.9]
Total strokes: 11
Radical: ()
Other variant:
Frequency: 3
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5047
Big Five: B0B2
GB 2312: 2857
JIS X 0208-1990: 4881
KSC 5601-1989: 4203
Cangjie: ORYE
Four-corner Code: 2724.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10196.020
Kang Xi: 0110.030
CiHai: 116.102
Morohashi: 00835
Dae Jaweon: 0233.160

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I jiă ㄐ〡ㄚˇ 〔《廣韻》古疋切, 上馬, 見。 〕 “ ”的被通假字。 1.借。 兼指借出和借入。 《左傳‧成公二年》: “唯器與名不可以假人。” 孔穎達 疏: “唯車服之器與爵號之名不可以借人也。” 三國 魏 劉劭 《人物志‧七繆》: “天下……皆貧, 則求假無所告, 而有窮乏之患。” 宋 王安石 《乞制置三司條例》: “宜假以錢貨, 繼其用之不給。” 明 沈周 《石田雜記》: “﹝ …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 叚 jiǎ (1) (形声。 从人, 叚(jiǎ)声。 叚 亦兼表字义。 本义: 不是真的) (2) 同本义(跟 真 相反) [false; bogus; counterfeit] 假, 非真也。 《说文》 假, 今不然也。 《墨子·经上》 假寐永叹。 《诗·小雅·小弁》。 笺: 不脱冠衣而寐曰假寐。 为假上将军。 《史记·项羽纪》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: jia3 解释: 1. 不真的、 虚伪的、 人造的。 与“真”相对。 如: “假发”、 “假话”、 “假面具”、 “虚情假意”。 红楼梦·第一回: “假作真时真亦假, 无为有处有还无。 ” 2. 代理的。 后汉书·卷四十七·班超传: “以超为假司马。 ”  1. 借。 如: “假手于人”、 “狐假虎威”。 左传·僖公五年: “晋侯复假道于虞以伐虢。 ” 2. 依傍。 文选·曹丕·典论论文: “斯七子者, 于学无所遗, 于辞无所假。 ” 3. 待。 文选·丘迟·与陈伯之书:… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:jia3 1. 不真的﹑虛偽的﹑人造的。 與“真”相對。 如: “假髮”﹑“假話”﹑“假面具”﹑“虛情假意”。 紅樓夢·第一回: “假作真時真亦假, 無為有處有還無。” 2. 代理的。 後漢書·卷四十七·班超傳: “以超為假司馬。”  1. 借。 如: “假手於人”﹑“狐假虎威”。 左傳·僖公五年: “晉侯復假道於虞以伐虢。” 2. 依傍。 文選·曹丕·典論論文: “斯七子者, 於學無所遺, 於辭無所假。” 3. 待。 文選·丘遲·與陳伯之書: “將軍之所知, 不假僕一二談也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 無實體之意。 方便之意。 乃真、 實的對稱。 并無實體而僅有其名者, 稱為假名有;不直接就實體而假運想念, 稱為假想觀;世俗所認空之真理, 稱為假諦;內心與外相不符, 稱為虛假行;權假方便之法門, 稱為假門;進入凡夫迷妄之世界, 稱為入假;出於凡夫迷妄之世界, 稱為出假。 對假之現象界諸法, 復有二假、 三假、 四假等之別。 * * * 1.借的意思, 諸法無實體, 借他而有, 故名假, 如借五蘊而有眾生是。 2.虛妄不實之義, 諸法因緣和合而有, 幻生幻滅, 虛妄而無實體。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • — 【가】 거짓; 가령; 빌다; 빌리다; 용서하다; 잠시; 아름답다. 【하】 멀다. 【격】 이르다. 人 (사람인) + (허물가) 人부 9획 (총11획) [n] holiday; vacation カ·かり 假建物 (가건물) 임시로 간단하게 세운 건물. 假橋 (가교) 임시로 놓은 다리 假道 (가도) 임시의 도로. 땅 주인에게서 길을 임시로 빎 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I jiǎ (1) ㄐㄧㄚˇ (2) 不真实的, 不是本来的, 与 真 相对: ~山。 ~话。 ~冒。 ~释。 ~死。 虚~。 真~。 弄虚作~。 (3) 借用, 利用: ~借。 ~货。 ~道(借路)。 ~手(利用他人为自己办事)。 ~公济私。 不~思索(用不着想)。 (4) 〔~名〕日本文所用的字母, 多借用汉字的偏旁。 楷书称 片~~ , 草书称 平~~ 。 (5) 据理推断, 有待验证的: ~设。 ~使。 ~令。 ~如。 ~若。 (6) 郑码: NXXX, U: 5047,… …   International standard chinese characters dictionary

 • — 가 거짓 11 strokes 인변+튼입구+또우 …   Korean dictionary

 • 假託 — (假託, 假托) 亦作“假托”。 1.虛擬;虛構。 晉 袁宏 《後漢紀‧光武紀》: “ 子房 玄筭, 高祖 之蓍龜也。 始者相得, 非 子房 不謀也。 海內既安, 杜門不出, 假託神仙, 僅乃獲免。” 《隋書‧藝術傳序》: “或變亂陰陽, 曲成君欲;或假託神怪, 熒惑民心。” 《朱子語類》卷六五: “《易》則未曾有此事, 先假託都說在這裏。” 《二刻拍案驚奇》卷三七: “只看《太平廣記》以後許多記載之書, 中間儘多遇神遇鬼的, 說得的的確確, 難道盡是假托出來不成?” 郭沫若… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 假設 — (假設, 假设) 1.如果, 假定。 《漢書‧賈誼傳》: “假設陛下居 齊桓 之處, 將不合諸侯而匡天下乎?” 《朱子語類》卷六七: “假設如此則如此, 假設如彼則如彼。” 郭小川 《一個和八個》詩: “這是多麼可笑的假設。” 梁斌 《紅旗譜》五十: “假設反動派要屠殺二師學生的話, 將在工人階級中引起什麼反響?” 2.虛構。 宋 蘇軾 《秦少游賀發首薦次韻》: “塗車芻靈皆假設, 著眼細看君勿誤。” 清 顧炎武 《日知錄‧假設之辭》: “古人為賦, 多假設之辭, 序述往事以為點綴,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 假设 — (假設, 假设) 1.如果, 假定。 《漢書‧賈誼傳》: “假設陛下居 齊桓 之處, 將不合諸侯而匡天下乎?” 《朱子語類》卷六七: “假設如此則如此, 假設如彼則如彼。” 郭小川 《一個和八個》詩: “這是多麼可笑的假設。” 梁斌 《紅旗譜》五十: “假設反動派要屠殺二師學生的話, 將在工人階級中引起什麼反響?” 2.虛構。 宋 蘇軾 《秦少游賀發首薦次韻》: “塗車芻靈皆假設, 著眼細看君勿誤。” 清 顧炎武 《日知錄‧假設之辭》: “古人為賦, 多假設之辭, 序述往事以為點綴,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.